The contract on desktop

Algemene Voorwaarden Logis Informatisering bv

Hierna te noemen Logis Informatisering en kantoor houdend te Nuenen

1. Algemene bepalingen

1.1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten van of met Logis Informatisering en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2 Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Logis Informatisering gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs,
inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte
of contract door Logis Informatisering is ontvangen en geaccepteerd.
3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand
komen.

1.3 Duur en beëindiging

1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan
de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Logis Informatisering heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard,
surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen
heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

1.4 Levertijd

1. De door Logis Informatisering opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een
fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Logis Informatisering niet in
verzuim.

1.5 Ontoerekenbare tekortkomingen

1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt
verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Logis Informatisering
op:
a. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van
ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van
dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelancercontract;
b. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Logis Informatisering
zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die
de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming
langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen
zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Logis Informatisering behoudt zich alsdan het recht voor
betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht,
voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

1.6 Prijzen

1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op
de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Logis Informatisering. Eventuele
werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Logis
Informatisering worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk” zullen op basis van nacalculatie aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de
wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:
a. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door
Opdrachtgever is goedgekeurd;
b. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan
van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Logis Informatisering
kenbaar zijn gemaakt;
c. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Logis Informatisering in
redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Logis Informatisering weinig of geen invloed kan
uitoefenen;
d. tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben
ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te
geven dat dat niet werd gewenst.
4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de
overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven
overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Logis Informatisering gebruikelijke
methoden.
5. Logis Informatisering is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen,
indien Logis Informatisering niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van
aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
6. Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een
vrijblijvende schatting van de kosten.
7. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
8. Logis Informatisering heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden
voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven
werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de
wijziging.
9. De tarieven voor uitvoering van duurovereenkomsten worden in januari minimaal verhoogd met het
inflatiepercentage van het voorgaande jaar.

1.7 Betalingsvoorwaarden

1. Logis Informatisering is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels
een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten
prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Logis Informatisering
bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
2. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Logis
Informatisering aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege
in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Logis Informatisering zijn
vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke
incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van
€250,- exclusief BTW.
3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Logis Informatisering binnen twee weken na
factuurdatum aan Logis Informatisering schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever
geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

1.8 Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op het door Logis Informatisering vervaardigde materiaal berusten bij Logis
Informatisering.
2. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de
voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

1.9 Vertrouwelijke informatie

1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de
betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en
waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.10 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

1. Voor zover Logis Informatisering bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, kan Logis Informatisering op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor
welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Logis Informatisering of het verbreken ervan
ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Logis Informatisering.
2. Logis Informatisering is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of
tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Logis Informatisering,
daaronder begrepen de door Logis Informatisering meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige
pakketsoftware, softwarecomponenten of runtimefaciliteiten van derden.
3. Indien de aansprakelijkheid van Logis Informatisering voor schade van Opdrachtgever moet worden
aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot
maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de
overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de
bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere
aansprakelijkheid van Logis Informatisering voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade,
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Logis
Informatisering van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of
verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Logis Informatisering tegen elke actie welke is gebaseerd op de
bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
5. Logis Informatisering aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een
andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte
programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter
beschikking gesteld materiaal.

1.11 Wijziging van de voorwaarden

1. Logis Informatisering behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn
van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop
de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

1.12 Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard,
zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Logis
Informatisering en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van
de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het
Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen
uitsluitend bij de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch aanhangig worden gemaakt.

2 Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van
deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Logis Informatisering in opdracht van Opdrachtgever
programmatuur ontwikkelt alsmede voor het gebruik van door Logis Informatisering geleverde standaard
programmatuur.

2.1 Programmatuur en gebruiksrecht

1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor
machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het
verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met
inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
2. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van
de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.
3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op
de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het
gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van
Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de
programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan
derden, is niet geoorloofd.
5. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur
en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever
ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te
brengen.
6. Logis Informatisering is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de
programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden Logis Informatisering voor dat doel te allen tijde toegang
tot de programmatuur te verschaffen.
7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in
zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Logis Informatisering retourneren. Indien partijen
zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal
vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Logis Informatisering onverwijld schriftelijk melding
maken.

2.2 Programmatuur van toeleverancier

1. Indien en voor zover Logis Informatisering programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking
stelt, zullen, mits zulks door Logis Informatisering schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat
betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het
bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Logis
Informatisering zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op diens verzoek toezenden.
2.3 Aflevering, reclame en acceptatietest
1. Logis Informatisering zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk
vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Logis Informatisering uit
te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten)
testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het
bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander
ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties,
hierna aan te duiden met “defect”, dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit
artikel 2.5, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan Logis Informatisering te
melden. Logis Informatisering wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor
zover Opdrachtgever niet binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.
4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na
terbeschikkingstelling of, indien een door Logis Informatisering uit te voeren installatie schriftelijk is
overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet
toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat
die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Logis Informatisering hierover
schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur
zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat,
zal Opdrachtgever Logis Informatisering uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een
schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Logis Informatisering zal zich naar beste
vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het
bepaalde in artikel 2.5.

2.5 Defecten in programmatuur

1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect gedetailleerd
omschreven bij Logis Informatisering heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die Logis
Informatisering hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever alle door Logis Informatisering noodzakelijk
geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan.
Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever.
2. Na afloop van de in artikel 2.4 lid 3 genoemde termijn is Logis Informatisering niet gehouden eventuele
defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel
omvat.
3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
4. Logis Informatisering kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening
brengen indien:
a. uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Logis Informatisering
vervaardigde programmatuur; of
b. de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden
vastgesteld; of
c. de programmatuur door anderen dan Logis Informatisering is gewijzigd; of
d. sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever; of
e. sprake is van andere niet aan Logis Informatisering toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen
beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Logis
Informatisering.
5. Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.

3 Onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk “Onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van
deze algemene voorwaarden en de bepalingen in het hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” van toepassing
indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de
programmatuur onderhoud is inbegrepen.

3.1 Onderhoudsverplichtingen

1. Logis Informatisering zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 2.5. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Logis
Informatisering te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die
op dat moment door Logis Informatisering onderhouden wordt en Opdrachtgever alle door Logis
Informatisering verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
3. Logis Informatisering zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is
Logis Informatisering niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het
verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen
van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Logis Informatisering van Opdrachtgever verlangen
dat deze een nieuwe overeenkomst met Logis Informatisering aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling
een nieuwe vergoeding wordt betaald.
4. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de
programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Logis Informatisering is aangegaan, kan Logis
Informatisering door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een
onderhoudsovereenkomst aan te gaan.